Ukončení docházky v MŠ

A. UKONČENÍ DOCHÁZKY KVŮLI ODCHODU NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU

Docházka do školky končí  dne 31.8. v roce, kdy dítě dovrší  věk 6 let. Povinností rodiče je k 31.8. daného roku vyrovnat veškeré závazky vůči mateřské škole v oblasti úhrad školného a stravného.

Naopak i mateřská škola má vůči rodiči povinnost provést vyúčtování veškerých úhrad za poslední školní rok. Přeplatky jsou na bankovní účet rodičů poukázány zpravidla do 15. září. Pokud byste si nebyli provedenou úhradou jisti, kontaktujte nás, prosím.

PRO TENTO TYP UKONČENÍ RODIČ NESEPISUJE SE ŠKOLKOU ŽÁDNOU DOHODU O UKONČENÍ.

B. ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Pokud dítě neodchází ve svých šesti letech na základní školu, hovoříme o odkladu školní docházky. Pro snazší orientaci rodičů uvádíme informace Pedagogicko-psychologické poradny v Liberci. V roce, kdy dítěti běží odklad, je rodič povinen vedle stravného za sedmileté dítě opět platit úhradu za předškolní vzdělávání, tzv. školné.

Na konci „odkladového “ roku  postupuje rodič shodně jako v bodu A.

C. UKONČENÍ DOCHÁZKY V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU

Ukončuje-li rodič docházku dítěte v průběhu školního roku např. z důvodu změny školky kvůli stěhování, musí s ředitelkou školy s předstihem jednoho měsíce sepsat tzv. DOHODU O UKONČENÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Na jejím základě provede hospodářka školy finanční bilanci úhrad a vyzve rodiče např. k vyrovnání nedoplatku, nebo mu ohlásí vrácení přeplatku na účet.