O naší školce

 Mateřská škola pro dnešek i zítřek

Naše mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání 184 dětem. Školka je umístěna ve dvou budovách: hlavní pracoviště je na Klášterní 466/4, odloučené pracoviště najdete na Husově 991/35.

Děti jsou dle svých individuálních potřeb rozděleny do sedmi tříd běžného typu a tří tříd speciálních. Ve třídách běžného typu pracují s 24 dětmi  dvě předškolní pedagožky. Ve třídách speciálních se 8-10 dětem věnují jedna nebo dvě speciální pedagožky, jejichž činnost doplňují asistenti pedagoga. Na svých souvislých praxích spolupracují s našimi učitelkami také studenti oborů předškolní a mimoškolní pedagogika  a speciální pedagogika ze středních a vysokých škol, zejména pak z Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci.

Školní vzdělávací program s názvem Z barevných kostek postavíme hrad vychází vstříc potřebám dětí: děti si u nás nejen hrají, ale prožitkem, objevováním a hrou se učí. Tři hlavní pilíře předškolní pedagogiky  hruprožitek-učení zažívají děti v každodenním kontaktu s úlohami, při nichž se rozvíjí jejich mentální i motorické dovednosti. Díky dobré spolupráci s rodiči se nám naše cíle daří uskutečňovat.

Dětem ve všech třídách poskytujeme během kolektivních logopedických cvičení potřebnou péči, jejímž cílem je dobrá výslovnost dítěte, které naší mateřskou školu opouští.  Naše učitelky věnují speciální péči  dětem nadaným i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.  Mírně opožděný vývoj dětí v oblasti  pohybové, rozumové, nižší úroveň zvládání mluvního projevu či grafomotoriky, s tímto vším se naše děti během speciální péče postupně vyrovnávají a přecházejí pak obvykle od dalšího školního roku do tříd běžného typu.  Unikátem v rámci Libereckého kraje je speciální péče o děti s očními vadami. V pleoptické a ortooptické ambulanci Sluníčko o.p.s., která je součástí pracoviště na Husově ulici, mají děti s oční vadou možnost cvičit  oči dle přesně stanoveného harmonogramu a jsme rádi, že po roce až dvou se jejich oční vada buď zcela napraví, nebo redukuje tak, že se děti bez problémů začleňují do tříd běžného typu.

Všechny doplňkové aktivity-kroužky jsou neplacené a probíhají v rámci denního režimu. Děti si zatančí v kroužku country tanců, výtvarně se projeví v kroužku výtvarné výchovy, při polodenních i celodenních výletech naplňují společné heslo našeho pedagogického sboru „chodící školka“. V zimě jezdí předškoláci na lyžařský výcvik, během celého roku podnikají celodenní a polodenní výlety. V létě pořádáme dětskou sportovní olympiádu i pravidelné loučení s předškoláky.