ZÁPIS, OČKOVÁNÍ A JINÉ KURIOZITY

Vážení zájemci o zápis do naší MŠ, 
i když ministerstvo školství nedávno doporučilo, aby se ředitelky školek pro nadcházející zápis spokojily pouze s kopií očkovacího průkazu, je tento postup v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví zcela PROTIZÁKONNÝ a dostává nás do situace, kdy bude ředitelka MŠ, nikoli svou vinou, odpovědná za vynucený protiprávní postup.  Skutečnost, že se dítě podrobilo povinným očkováním, prokazuje řediteli zákonný zástupce (z § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vyplývá, že ředitel mateřské školy jako správní orgán musí postupovat tak, aby byl zjištěn stav věci, o níž nejsou důvodné pochybnosti; prokázat povinné očkování dítěte se dá doložením potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost, jež má informace o očkování dítěte k dispozici).
PROSÍM tedy všechny žadatele o zápis do naší MŠ, aby kontaktovali pediatra a poprosili jej o potvrzení o očkování dítěte. 
Pokud by pediatr potvrzení nechtěl vystavit, přeruším správní řízení o přijetí do MŠ až do doby, kdy bude moci pediatr potvrzení vystavit a rodič pro zápis doložit.
Velmi se omlouvám v této nelehké době za komplikace, které  svým postojem způsobím, ale jsem vázána právním řádem této republiky a je mou povinností jej dodržovat. 
Přesto udělám maximum proto, aby byly přijaty všechny děti, jejichž rodiče mají o umístění do naší MŠ zájem.
Děkuji Vám za pochopení
K. Podrápská, ředitelka školy