ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

V ážení rodiče,

pokud jste před započetím nouzového stavu, ze svého rozhodnutí nebo na doporučení třídních učitelek naší MŠ,  zvažovali pro své dítě šetření k odkladu povinné školní docházky (=OŠD), budete pro formální schválení odkladu ředitelem své spádové základní školy potřebovat  k zápisu na ZŠ dokument – tzv. Doporučení odkladu povinné školní docházky, který může vystavit školské poradenské zařízení nebo klinický psycholog.

Citujeme ze školského zákona:

§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Diagnostiku dětí, u kterých zákonní zástupci žádají udělení odkladu školní docházky, provádí školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborný lékař nebo klinický psycholog. Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce i s oběma doporučujícími posudky.

Školská poradenská zařízení v Libereci postupují v této věci různě:

  1. SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM LOGOPEDICKÉ A SURDOPEDICKÉ

SPC vystaví Doporučení  OŠD na základě školního dotazníku, který zpracovala naše mateřská škola a na základě příp. předchozích šetření v naší školce (viz https://www.spcliberec.cz/aktuality/187-postup-poradenskeho-zarizeni-v-pripade-zrusenych-terminu-k-vysetreni-v-dobe-vyhlaseneho-nouzoveho-stavu-a-omezeni-volneho-pohybu-osob-v-cr)

Vyplněné školní dotazníky do SPC doručíme 2.4.2020.

2.  PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA LIBEREC

I na PPP Liberec jsme odesílali ještě před uzavřením školky všechny školní dotazníky. Předpokládáme, že by mohla PPP postupovat stejně jako v předchozím případě.

Citujeme z webu PPP:

Vydávání zpráv a doporučení z vyšetření je až do odvolání přerušeno. Požadujete-li zaslání těchto dokumentů poštou nebo datovou schránkou, vyplňte a podepište prosím přiloženou žádost a zašlete ji buď poštou nebo datovou schránou do PPP Liberec (adresa: Truhlářská 3, Liberec 2, 46001) Můžete zaslat i scan na e-mail info@pppliberec.cz. Dokumenty vám rádi doporučeně zašleme. ŽÁDOST SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE:  https://docs.google.com/a/pppliberec.cz/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cHBwbGliZXJlYy5jenxwZWRhZ29naWNrby1wc3ljaG9sb2dpY2thLXBvcmFkbmEtbGliZXJlYy1wLW98Z3g6NWVlZDUwYmI1ZTcxM2UxNQ

3. SPECIÁLNĚ PED. CENTRUM PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ A PAS

Kontaktujte prosím sociální pracovnici: tel.: 725 812 564  email:  svatuskova@spc-liberec.cz

 

4. SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM PRO VADY ZRAKU

Kontaktujte prosím pracovnice SPC  na telefonu  485 312 875 nebo na emailu: spzs.nemocnice@seznam.cz

Blíže: http://www.zsnemlib-spc.cz/objednavani-klientu.html